Lần đầu tham gia tình nguyện

Bài dự thi số 207

Lần đầu tham gia  tình nguyện