Ngô Lê Thụy Tố Uyên

Ngô Lê Thụy Tố Uyên

Bắp thích viết ^^ Viết tất cả mọi chủ đề trong cuộc sống, miễn có trải nghiệm hay có tìm hiểu là sẽ viết được.